Van geloof tot geloof  (hoofdpagina)

De Nieuwe Koers - Aad Kamsteeg, juli 2017 - pdf

   Of er veel boeken van Watchman Nee in de theologische bibliotheek van predikanten staan, weet ik niet, maar mocht dat niet het geval zijn, dan is het misschien goed ons te herinneren dat geschriften van de in 1972 overleden evangelist en bijbelleraar het geloof van velen wereldwijd positief hebben beïnvloed. Om die reden is de vraag van belang wat het geheim is van de man die bij het oprukken van de antichristelijke maoïsten in 1949 niet vluchtte, maar bij zijn Kleine Kudde bleef en vervolgens vanwege zijn geloof meer dan twintig jaar in de gevangenis en een strafkamp zat. Ook ik werd nu weer gegrepen gegrepen door zijn onlangs uitgegeven Van geloof tot geloof, een verwijzing naar Paulus' uitspraak dat zowel onze rechtvaardigheid in Gods ogen als onze groei in godsvrucht voortvloeien uit geloof (Rom. 1:17). Al direct in hoofdstuk 1 behandelt Nee een geloofsstuk dat mij via zijn klassieker, Het normale christelijk leven, na aan het hart kwam te liggen. Ook al ervaar je in leven een andere werkelijkheid, het door Christus volbrachte feit is dat je oude mens al wel degelijk met Hem gekruisigd is. Dit is een beslissend bij Nee: je bevrijding van allerlei religieus getob ligt in het je eigen maken van de waarheid van Christus’ uitroep ‘het is volbracht’. ‘Leef vanuit die werkelijkheid.’


Geen passiviteit

   Er is wel verondersteld dat Watchman Nee passiviteit predikt. Het enige dat een gelovige zou hoeven te doen, zou dan zijn dat hij zijn heiliging helemaal van de Heilige Geest verwacht. Maar ook bij Nee heeft ‘het vliegtuig twee nauw met elkaar verbonden vleugels’. Het werk van de Geest en je eigen initiatieven, door Paulus met ‘zwoegen en strijden’ aangeduid (Kol. 1:25). ‘Is je leven echt veranderd na je wedergeboorte?’, vraagt Nee. Sterk is zijn hoofdstuk over het zaad van God. Dat zaad is bij uitstek Jezus, als het levende Woord. Maar ook wij zijn geroepen om met dat zaad de akker (dat is de wereld) te bewerken. Doen we dat met objectieve leerstellingen? Natuurlijk is het belangrijk dat we dicht bij de bijbelse waarheid blijven. Maar, zegt Nee, die waarheid zal gesubjectiveerd moeten zijn, moet ons hart hebben bereikt. Leerstellingen kunnen worden weggeveegd door een negatieve manier van leven.


Druk en kracht

   Typerend voor het leven van Nee en van de hele vervolgde kerk is de overtuiging dat God druk in iemands leven vaak gebruikt om hem ‘opstandingskracht’ te geven. Daarbij kan het om allerlei druk gaan: je bent benauwd over de last van je zonde, je lijdt een zwaar verlies, je wordt gevangengenomen. God zegt in zulke situaties: ‘Leef dicht bij Mij.’ Je wordt naar Christus toegedreven. Groei van je geloof hangt zo mede af van de vraag hoe je met omstandigheden omgaat. Ook de rechtvaardige lijdt nederlagen, constateert Nee als hij het in zonde afglijden van Lot beschrijft. Maar, God zij dank, het geweten van de gelovige maakt dat hij niet echt van de zonde kan genieten en op zijn schreden wil terugkeren. Als dat niet bemoedigend is.


Recensie door Jenno Sijtsma (10 april 2017)

   Welgeteld honderdvijftien bladzijden telt dit boek, en ik zou het elke christen cadeau willen doen. Het bevat negen hoofdstukken en het zijn even zovele bijbelstudies van de Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee. Hij overleed in 1972 en vanwege zijn geloof in Christus als zijn persoonlijke Zaligmaker zat hij meer dan twintig jaar gevangen. Maar zijn voordrachten, preken en boeken hebben wereldwijd vele miljoenen mensen bereikt en hen verblijd met de boodschap van heil, redding en vergeving in Christus.


De waarheid maakt ons vrij

   Naar aanleiding van Johannes acht, het thema over de waarheid merkt Nee op, dat door het werk van Christus God hem in een ander mens heeft veranderd. En ‘dat is de waarheid, dat is de realiteit, dat is de werkelijkheid’. Tegelijk leert hij dat redding niet een kwestie is van gevoelens, maar van waarheid. En dat wil ook zeggen dat de werkelijkheid van de overwinning van Christus betekent dat elk mens die met Christus door het geloof verbonden is, dus ook overwinnaar is. Door de verkondiging van het heilig evangelie schijnt het licht van God erop en zo wordt die waarheid een openbaring. Daardoor wordt het geloof een beleving en leeft een christen niet langer in zijn gevoelens of in zijn ervaringen, maar bovenal in de zekerheid van het volbrachte werk van Christus. Die zekerheid is tegelijk een volledige afhankelijkheid van God, want uit en van zichzelf kan een mens niets doen. Veel christenen denken helaas nog steeds dat door veel te bidden en veel in hun Bijbel te studeren, door vastberaden hard te werken en hulpvaardig er voor de ander te zijn, zij wel een beter mens zullen worden. Dat is zelfmisleiding zegt Nee, want Christus heeft al onze ‘onreinheden gekruisigd, en dát is het evangelie!


Alleen vanuit het hart

   Door heel het boek heen belijdt Nee dat geloven een kwestie is van het hart, een openstaan voor wat God in en door mij kan en wil doen. Dat betekent bovenal dat het Woord van God niet bedoeld is voor ons verstand, zoals dat ook geldt voor de liefde tussen mensen. Alleen het woord dat we zelf ervaren hebben, dat door ons heen gegaan is, zal de andere bereiken en kunnen raken. Nee zegt: ‘Veel gelovigen kunnen alleen objectieve waarheden of leerstellingen uiten die niets uitwerken in de levens van de toehoorders. Alleen wanneer de spreker ook zelf het woord is dat hij brengt, kan hij mensen helpen.’


Druk en kracht

   Een van de boeiendste hoofdstukken gaat over de relatie tussen druk en kracht, of juister geformuleerd, over de kracht van druk. Prachtig legt Nee uit hoe dat in de fysieke wereld het geval is, waaraan hij een geestelijke wet ontleent. De nieuwtestamentische christenen stonden dagelijks onder druk en zij waren zwaar belast. Veel dingen hadden zich zo opgehoopt in hun leven dat zij normaal gesproken nog geen dag vrede zouden moeten hebben. Maar, zegt Nee, ‘God gebruikte dit fenomeen om hen kracht te geven, want omdat de apostelen zo’n zware last moesten dragen, was er niemand die zoveel kracht had als zij, want de druk maakte dat zij op God zagen.’ Er is nog veel meer te vertellen over dit wonderrijke boek, een goudmijn in een wereld waarin het Woord veelal slecht gelezen wordt. Dit prachtige en sterke boek van deze geloofsheld wil ogen en harten openen voor de zegen van het weten dat Christus door zijn Geest mensen kan vullen, zodat zij de zegen ervaren en tot een ongekende zegen voor hun medemensen kunnen zijn.