Wees een fakkeldrager!  (hoofdpagina)

Recensie door ds. Jenno Sijtsma  -  web  -  pdf

   Vanaf het begin van de tijd tot de verschijning van het Nieuwe Jeruzalem heeft God Zijn eigen weg (werkwijze). Hij gaat steeds door, rechtdoor. Als u de Bijbel zorgvuldig leest, zult u ontdekken dat God nooit op Zijn schreden terugkeert. Hij keert nooit om, Hij gaat altijd rechtdoor.
   Deze woorden sprak de Chinese voorganger James Chen voor een kleine honderdtwintig jongeren in Amerika. Hij was net als Watchman Nee voorganger binnen de Kleine Kudde-gemeenten op het vasteland van China. Sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw groeiden de gemeenten in China gestadig en een kleine veertig jaar later waren er meer dan duizend gemeenten verspreid over het hele land. Maar door de communisten veranderde de situatie en spoedig kwam het tot verdeeldheid in de gemeente en was het alsof God klaar was met de Kleine Kudde. In 1974 werd Chen - die toen 62 jaar was en een broze gezondheid had - door Nee naar Amerika gestuurd om daar de fakkel van het evangelie te planten en door te geven aan een jonge generatie.


Veel gebed nodig

   Voor zo’n honderdtwintig jongens en meisjes hield Chen een zestal voordrachten, die onder de titel Wees een fakkeldrager! gebundeld zijn verschenen. In die voordrachten beklemtoont hij de boodschap van het evangelie, dat God mensen nodig heeft en steeds weer op zoek is naar mensen die Hem van harte willen dienen. Want het gaat er in het leven uitsluitend om God te behagen, het volvoeren van Zijn plan tot redding van de mens. Chen is ervan overtuigd dat God de gemeente voorwaarts leidt en dat Zijn weg en werk altijd verrassend nieuw is: ‘Hij bewandelt nooit de oude paden; daarom gebruikt Hij nooit oude methoden. Elke keer dat God voorwaarts gaat, wordt iets van Zijn heerlijkheid geopenbaard dat nog nooit eerder werd gezien.’ Want de principes van Gods werk zijn als volgt: Hij gaat alleen voorwaarts; de laatste heerlijkheid is groter dan de heerlijkheid in vroeger tijden, en Hij doet iets heel nieuws. Dat betekent ook dat de gemeente en het gemeentelid zich dient te realiseren dat als er niets nieuws gebeurt, de gemeente en het gemeentelid niet meer leeft door Gods nieuwe leven. Want juist omdat God door wil gaan, heeft Hij steeds weer nieuwe mensen nodig die Zijn boodschap willen uitdragen en beleven. En er rest dus (!) niets anders dan God te bidden om de merkbare leiding van Zijn Heilige Geest. Als het wat minder gaat in de gemeente worden er vaak allerlei dingen georganiseerd om nieuw leven te brengen. Maar Chen wijst erop dat dat helemaal verkeerd is. Men moet juist niet van alles en nog wat organiseren, integendeel, ‘elke nieuwe methode die uit ons verstand voortkomt is nutteloos’. God wil een werk doen dat nog nooit eerder in de gemeente is gedaan, en het is geen wonder dat als we de vier evangeliën lezen we zullen inzien dat het woord ‘gemeente’ niet alleen slechts twee keer voorkomt, maar dat Jezus helemaal niet vertelde hoe en wat het ‘gemeente zijn’ oor Zijn volgelingen zou gaan betekenen. Jezus zei alleen (!) dat de Heilige Geest over hen zou komen en dat ze dan wel zouden zien wat er ging gebeuren! Nergens, ook in de Brieven van de apostelen niet, vinden we exact hoe en wat het ‘gemeente zijn’ is. Het is ook niet ons werk, maar werk van God en van de Heilige Geest.


Indringende boodschap

   Dat betekent dat ook vandaag de dag de gemeente zich dat voorgezegd moet weten: niet allerlei mooie en goedbedoelde plannen verzinnen, maar beseffen dat we door gebed Gods werk in beweging kunnen zetten en zelfs kunnen bespoedigen. Als de gemeente geen biddende gemeente is, kan er geen zegen van boven komen, kan er geen groei en geen beleving van het geloof zijn, sterker en juister: dan kan God Zijn werk niet doen. Het gaat om overgave en een diep vertrouwen dat Hij Die gebeden wil zijn, ons gebed altijd verhoort. Jezus kwam om het verlorene te zoeken én te vinden, ook vandaag. Natuurlijk kan God het best zonder mensen af, maar Hij wil het niet zonder mensen doen. En die mens die God de ruimte geeft in zijn hart, de ruimte om het bestaan te vullen met Zijn goddelijk plan … alleen die mens kan een mens naar Gods hart zijn, en alleen die mens zal God kunnen gebruiken. Maar die mens zal dan ook mogen weten dat Hij door God Zelf is gekozen en dat God Zijn leven zal vullen met de zegeningen die het verstand te boven gaan. Het is een indringende boodschap, en het boekje dat amper vijftig bladzijden telt is zonder meer een geschenk voor wie de weg van Gods liefde wil gaan. Veelal niet een gemakkelijke weg, ook en misschien wel juist vandaag niet, maar het is wel een koninklijke weg, waarop die mens een fakkeldrager is.


NBD|Biblion recensie - J. W. Toebes

   De Chinese auteur vertelde aan een tolk over zijn leven als christen in de door het communistische regime vervolgde kerk van China. Hij is groot geworden onder het gehoor van de bekende prediker Watchman Nee. Deze Nee was prediker binnen de christengemeenschap van de Kleine Kudde, die vooral zijn gelovigen vond op het platteland van China. Hij werd zelf door het evangelie geraakt en zo een verkondiger van de blijde boodschap aan een volk dat om het geloof vervolgd werd. James Chen vertelde in de Verenigde Staten over wat hij in China allemaal ervaren had in het kader van geloofsvervolging en prediking. Hij vertelde zijn hier vastgelegde verhaal, dat hij als 'fakkeldrager' van het evangelie ook wilde doorgeven aan de westerse wereld, die in vrijheid het evangelie kan horen, maar die vooral steeds vaker van Gods Woord vervreemd raakt. Boeiend geschreven en vlot leesbaar.