Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Herstel Uw werk


door Watchman Nee


Voorwoord bij de Engelse editie

   ‘Doe Uw werk herleven in de loop der jaren’ (Hab. 3:2). Dat was de roep tot God van de profeet Habakuk toen hij het geestelijk verval van en het naderende oordeel over Juda zag. Hij smeekte God dat Hij in Zijn toorn ook Zijn barmhartigheid zou tonen. Daarop werd hem verteld dat de rechtvaardige door zijn geloof zou leven (2:4): ‘Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil’ (3:17-18). Door het geloof zag hij de Here komen in Zijn heerlijkheid tot redding van Zijn volk, tot redding van Zijn gezalfde (3:3-4, 13). Vandaar die uiting van geloof!
   Wij leven in de laatste dagen. Overal om ons heen zien we verval, maar toch kunnen we door de ogen van ons geloof zien dat God gestadig naar de volvoering van Zijn eeuwig voornemen toewerkt. Zijn werk is een werk van herstel, waarbij de hele volheid van Zijn rijkdommen in Christus - die eens aan de gemeente toevertrouwd waren, maar die zij kwijtraakte door haar ontrouw - hersteld wordt. Door de genade die zij heeft ontvangen, zal de gemeente straks bekleed worden met blinkend en smetteloos fijn linnen, de rechtvaardige daden van de heiligen (Openb. 19:8). Zij zal als een heerlijke gemeente voor Christus geplaatst worden, heilig en onbesmet (Ef. 5:27). Vandaag de dag roept God de getrouwen onder Zijn volk op om zich helemaal aan Hem te geven, om pal te blijven staan voor Zijn naam en om dat doel van Hem volledig te dienen. Wie zal gehoor geven aan Zijn oproep?
   In 1948 nodigde Watchman Nee al zijn medewerkers die verspreid over heel China leefden, uit om een maand lang in Sjanghai te ‘wachten op een woord van de Here’ en te praten over het herstelwerk van God. Enkele aanwezigen maakten aantekeningen tijdens deze informele bijeenkomsten. Tijdens de besprekingen werd herhaaldelijk een breed scala aan onderwerpen behandeld.
   Voor het gemak van de lezer zijn die besprekingen in dit boekje geordend op onderwerp, en niet op de datum waarop deze besprekingen gehouden zijn. De lezer zal merken dat sommige aspecten van de onderwerpen enkele keren herhaald worden, maar de vertaler (die de Chinese editie naar het Engels vertaalde) was van mening dat het beter was die herhalingen niet te verwijderen omdat Gods dienstknecht in elk van die gevallen het onderwerp vanuit een wat ander perspectief benaderde. De lezer zal merken dat de auteur soms uitweidt over een onderwerp dat al eerder in het boek besproken werd, om zodoende een bepaald aspect van het onderwerp wat te verduidelijken en uit te diepen.
Om de lezingen algemeen toepasbaar te maken, zijn alle aspecten die betrekking hebben op de plaats waar de lezingen gehouden werden, uit de tekst verwijderd. Over het algemeen behandelen de onderwerpen in dit boek zaken als ‘de weg tot herstel’, ‘de geschiedenis van herstel’, ‘het herstel van het leven van het lichaam’ (‘lichaamsbewustzijn’), ‘dienen in het lichaam’, ‘bevrijding van de Mammon’ en ‘nieuwtestamentische bediening’. Laat het ons gebed zijn dat God deze boodschappen zal gebruiken om onze geest op te wekken, onze toewijding te vernieuwen, en onze betrokkenheid bij het herstelwerk van God in dit laatste uur te vergroten.