Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd.

Van geloof tot geloof


door Watchman Nee


Voorwoord

   De apostel Paulus zei: 'Want gerechtigheid Gods wordt daarin [in het evangelie] geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven' (Rom. 1:17). In zijn verklaring van deze passage schrijft Johannes Calvijn: 'Uit geloof, want gerechtigheid wordt aangeboden door het evangelie en wordt ontvangen door geloof. Tot geloof, want als ons geloof toeneemt en groeit in kennis, zo neemt tegelijkertijd de gerechtigheid van God in ons ook toe, en het bezit van die gerechtigheid wordt in zekere zin bevestigd.' In dit boekje behandelt Watchman Nee verschillende onderwerpen die aantonen hoe belangrijk het principe 'van geloof tot geloof' is. Hij begint met onderwerpen als 'de waarheid zal u vrijmaken', 'het principe van de tweede' en 'besnijdenis', om duidelijk te maken dat het evangelie van Jezus Christus gebaseerd is op geloof en niet op werken. Hij gaat verder met onderwerpen als 'Gods wil en de gewilligheid van de mens', 'het bloed en aanbidding', 'het zaad van God', en 'de kracht van druk', om duidelijk te maken hoe datzelfde evangelie in steeds toenemende mate ervaren moet worden door het geloof in de Here Jezus. Ten slotte schildert hij een contrast tussen Lot als verslagen rechtvaardige en Henoch die door het geloof opgenomen werd en daardoor de dood niet zag. Al met al geeft dit boek ons een juist perspectief op het evangelie van Jezus Christus en kan het ons helpen de weg van het geloof te bewandelen. 'Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus ... en volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken) Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen' (Rom. 16:25-27).