Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Verklarende voetnoten en verwijzingen zijn in deze webversie verwijderd.

Inleiding op de boeken van het Nieuwe Testament


door Maarten Hertoghs


Voorwoord bij de Nederlandse vertaling - door prof. dr. Gie Vleugels (14 april 2014)

   Deze inleiding tot het Nieuwe Testament is geen academisch handboek, maar een praktische en handzame presentatie van de nodige achtergrondkennis om het Nieuwe Testament met vrucht te kunnen lezen. De auteur probeert niet volledig te zijn en pretendeert niet met de ene absolute waarheid uit te pakken. Toch is dit veel meer dan de mening van een enkel persoon. De standpunten die gepresenteerd en verdedigd worden, zijn in de regel de opvattingen die in de vroege kerk zijn geformuleerd en in de traditionele bijbelwetenschap zijn verdedigd. Maarten Hertoghs baseert zich in zijn boek vooral op het werk van conservatieve bijbelkundigen. Door historisch-kritische wetenschappers zijn tegen deze opvattingen vaak bezwaren geuit, en alternatieve dateringen en auteursopgaven zijn voorgesteld. Deze worden door Hertoghs steevast afgewezen: de traditionele opvattingen zijn minstens even goed te verdedigen als elk van de alternatieven.
   Al met al is hier in kort bestek heel wat zinvolle informatie samengebracht, die de bijbellezer zal helpen om de boeken van het Nieuwe Testament met meer begrip ter hand te nemen en die voor bijbelkringen, gespreksgroepen of gewoon voor de persoonlijke studie van de Schrift van pas zal komen.


Inleiding, door Maarten Hertoghs (13 maart 2014)

   ‘To read the Bible is not to dissect a lifeless text - mere marks on a page. As we read Scripture, it reads us. We come to it humbly, expecting to learn.’

   ‘De Bijbel lezen, is geen ontleding van een levenloze tekst - louter tekens op een pagina. Als we de Schrift lezen, leest deze ons. We benaderen de Bijbel nederig, in de verwachting om te leren.’ (eigen vertaling)

Daniel M. Doriani
Four views on moving beyond the Bible to theology


   Het Nieuwe Testament kan niet zonder het Oude. Evenmin kan het Oude zonder het Nieuwe. Na de Inleiding op de boeken van het Oude Testament was het logisch om ook over het Nieuwe Testament een inleiding te maken. Het is een prachtige verzameling van 27 boeken. We worden erin uitgedaagd om na te denken over wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn. We vinden er eveneens een onuitputtelijke bron van wijsheid voor ons dagelijks leven en voor het leven als gemeente.
   Het eerste hoofdstuk van dit boek is een algemene inleiding. Dit hoofdstuk bevat onderwerpen die nuttig zijn bij het lezen van het Nieuwe Testament. Net als in Inleiding op de boeken van het Oude Testament vindt u hier een tijdlijn. Ik ben ook ingegaan op het ontstaan van het Nieuwe Testament en de apocriefe boeken. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 worden alle boeken van het Nieuwe Testament besproken.
   Inzake opbouw van boeken en bepaalde discussies heb ik keuzes moeten maken. In een korte inleiding hoeven geen volledige discussies opgenomen te worden. Mijn keuzes zijn geen absolute waarheden. Ze geven weer waar ik mij het meest in kan vinden. Voor uitgebreidere discussies wil ik u doorverwijzen naar andere literatuur.
   Het is mijn hoop dat u door het lezen van dit boek meer zin krijgt om de Bijbel te lezen, te overdenken en in de praktijk te brengen. Gods Woord is levend en dus in staat om ons steeds weer aan te spreken. Er is geen mens die ooit kan zeggen dat hij of zij het Woord volledig doorgrond heeft. Wat een uitdaging om met de Bijbel aan de slag te gaan!