Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd. Voetnoten en verwijzingen zijn in deze webversie verwijderd.

De verborgen gevaren van de regenboog

De new-agebeweging en de komende tijd van verdrukking en benauwdheid


door Constance E. Cumbey


Noot van de uitgever:

   Ik volg de auteur niet in al haar denkbeelden. Zo verschil ik met haar van mening over de identiteit van de antichrist, en haar uitleg van Openbaring 13, 17 en 18. Het heeft er overigens alle schijn van dat 'Maitreya' niet meer is dan een idee in het hoofd van Benjamin Creme, en dat hij in het echt niet eens bestaat. Daarbij moet men natuurlijk wel bedenken dat er verschil bestaat tussen 'de Maitreya' als de boeddhistische toekomstige bodhisattva en de persoon die Creme daarvoor in gedachten heeft. In de ogen van (sommige) boeddhisten zou Creme's Maitreya dus een valse Maitreya kunnen zijn. De reden om dit boek opnieuw uit te geven is veeleer om inzicht te geven in de algemene leerstellingen en doelstellingen van leidende figuren binnen de new-agebeweging, en niet omdat ik per se geloof in haar thesis van een gecoördineerd plan of script dat alle new-ageleiders eensgezind volgen. Wat dat betreft vind ik dat ze te gemakkelijk conclusies trekt.


Voorwoord

   Op 25 april 1982 beleefden miljoenen mensen over de hele wereld een grote verrassing. Toen ze ’s ochtends hun krantje opensloegen, werden ze met een paginagrote advertentie begroet, die onbeschaamd verkondigde: ‘De Christus is nu hier.’
   Van Rome tot Jeruzalem, van Kuweit tot Karachi en van New York tot Los Angeles, in meer dan 20 grote steden zaten krantenlezers geschokt en ongelovig met hun ogen te knipperen terwijl ze probeerden dit bijzondere stukje ‘nieuws’ tegelijk met hun ontbijt te verteren. Deze advertentiecampagne (die ruim een half miljoen dollar kostte) bracht het volgende verhaal:


DE WERELD HEEFT GENOEG VAN HONGER, ONRECHTVAARDIGHEID, OORLOG.
IN ANTWOORD OP ONZE ROEP OM HULP
IS DE WERELDLERAAR VOOR
DE GEHELE MENSHEID GEKOMEN,

DE CHRISTUS IS NU HIERHoe kunnen we hem herkennen?

  Kijk uit naar een man van deze tijd die zich met de problemen van deze tijd bezighoudt - politieke, economische en sociale problemen. Vanaf juli 1977 is de Christus opgetreden als woordvoerder van een groep of gemeenschap in een bekend modern land. Hij is geen religieus leider, maar een leraar in de ruimste betekenis van het woord en hij wijst ons de weg uit de huidige crisis. We kunnen hem herkennen aan zijn buitengewone geesteskracht, zijn universele opvattingen en zijn liefde voor de gehele mensheid. Hij komt niet om te oordelen, maar om te helpen en te inspireren.


Wie is ‘de Christus’?

   De evolutie van de mensheid is door de hele geschiedenis heen door een groep verlichte mannen, de meesters van wijsheid, geleid. Zij zijn voornamelijk in de afgelegen woestijnen en gebergten van de aarde blijven wonen en werkten vooral via hun discipelen, die openlijk in de wereld leven. Deze boodschap van de wederverschijning van de Christus is met name door zo’n discipel gegeven, die ruim 20 jaar op zijn taak is voorbereid. In het middelpunt van deze geestelijke hiërarchie staat de wereldleraar, de heer Maitreya, die de christenen kennen als de Christus. En zoals christenen de wederkomst verwachten, verwachten de joden de Messias, de boeddhisten de vijfde Boeddha, de moslims imam Mahdi en de hindoes Krishna. Dit zijn allemaal namen voor een en dezelfde persoon. Zijn aanwezigheid in de wereld staat er garant voor dat er geen derde wereldoorlog komt.


Wat zegt hij?

   ‘Mijn taak zal zijn jullie te tonen hoe jullie vreedzaam als broeders samen kunnen leven. Dat is eenvoudiger dan jullie denken, mijn vrienden, want jullie hoeven alleen het beginsel van het begrip samen delen maar te aanvaarden.
   Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de huidige manier van leven als er miljoenen mensen van honger en ellende sterven, als de rijken voor de ogen van de armen met hun rijkdom pronken, als ieder mens een vijand van zijn naaste is en niemand zijn broeder vertrouwt?
   Sta me toe jullie de weg naar een eenvoudiger leven te wijzen, waar niemand meer gebrek heeft, waar geen twee dagen gelijk zijn en waar de vreugde van de broederschap zich in iedereen manifesteert. Neem de nood van jullie broeder als maatstaf voor jullie acties en los de problemen van de wereld op.’


Wanneer zullen we hem zien?

   Hij heeft zijn ware status nog niet bekendgemaakt en maar heel weinig discipelen weten waar hij zich bevindt. Een van hen heeft aangekondigd dat de Christus zich spoedig bekend zal maken en de mensheid binnen enkele maanden via een wereldwijde tv- en radio-uitzending zal toespreken. Alle mensen zullen zijn boodschap als een innerlijke stem horen, telepathisch, en in hun eigen taal. Vanaf dat moment zullen we met zijn hulp een nieuwe wereld gaan opbouwen.


ZONDER TE DELEN KAN ER GEEN GERECHTIGHEID ZIJN;
ZONDER GERECHTIGHEID KAN ER GEEN VREDE ZIJN;
ZONDER VREDE KAN ER GEEN TOEKOMST ZIJN.


   De advertenties noemden vier strategisch over de aardbol verspreide informatiecentra: Amsterdam, Londen, New York en Noord Hollywood in Californië.
   Voor mijzelf waren deze advertenties jammer genoeg geen verrassing. Samen met het enorme netwerk van organisaties erachter (die met elkaar bekend staan als de new-agebeweging) waren ze het hele voorgaande jaar een echte kwelling voor me geweest. En voor de meeste christenen hadden ze ook nauwelijks een verrassing mogen zijn, als ze de vele aanwijzingen tenminste had opgemerkt.
   Eindelijk kwam het Watermantijdperk er dan aan, en dat betekende voor de joods-christelijke wereld niet veel goeds. En voor die wereld was er juist alle reden om bezorgd te zijn. Want triest genoeg was het overal apathie wat de klok sloeg, een apathie die, als men daar niet gauw uit wakker geschud werd, zou resulteren in de door de new-agers lang verwachte ‘nieuwe wereldorde’. Door zich te verschuilen achter een imago van onverdiende eerbaarheid is de new-agebeweging erin geslaagd om vele nietsvermoedende joden en christenen te rekruteren en actief aan hun eigen vernietiging te laten meewerken. De advertentiecampagne ‘DE CHRISTUS IS NU HIER’ werd voorafgegaan door een goed uitgekiende voorlichtingscampagne, die onder meer wereldwijde lezingen van Benjamin Creme omvatte - een Engelse esotericus van middelbare leeftijd en discipel van verscheidene occulte pioniers, onder wie Helena Petrovna Blavatsky en Alice A. Bailey. Sinds hij sedert 1975 de hele aardbol afreist, is Creme erin geslaagd invloedrijke mensen voor zijn zaak te winnen, variërend van ambtenaren bij de VN tot Methodistenvoorgangers, van Belgische nonnen tot Elizabeth Kubler-Ross, van leiders van het hongerproject (een Amerikaans project ter bestrijding van de honger - vert.) tot die van holistische gezondheidscentra en van mindcontroltrainers en -studenten tot astrologen. Hij werkte duidelijk niet in zijn eentje. Zijn vrijmoedigheid werd door zijn brede achterban gerechtvaardigd.
   De mantelorganisatie van Creme was het Tara Centrum, met vestigingen in New York, Los Angeles, Amsterdam en Londen. In elke stad waar Creme lezingen hield, werden als resultaat daarvan zogenaamde transmissiegroepen opgezet. Zelfs als het Tara Centrum de enige organisatie achter de zogenaamde Christus was geweest, zou dit terecht al een bron van bezorgdheid zijn geweest. Maar Tara was niet de enige organisatie erachter. Er waren ook geestelijke leiders bij betrokken, onder wie veel leidende figuren van Unity en de Unitariërs. (Unity, voluit ‘Unity School of Christianity’, is een religieuze beweging in de VS, die veel nadruk legt op geestelijke genezing, succes en praktisch christendom - vert.). Verder leraars, samenwerkende new-agenetwerkgroepen die hun leden optrommelden om zich aan de bizarre hypnotische krachten van Creme te onderwerpen, occultisten van allerlei pluimage, politieke activisten, opportunisten en mensen die de armen van de wereld oprecht ter harte gingen en die zich inzetten in de veronderstelling dat ze hun steun verleenden aan een remedie tegen de talloze misstanden in de wereld. Zij wisten niet dat ze een beweging steunden die tot in elk grotesk detail met het nazisme overeenkomt, die bijvoorbeeld ook leert dat er op mensen van Joodse afkomst een ‘bloedsmet’ rust en dat er een nieuw ‘superras’ wordt gepland.
   Velen wisten niet dat deze beweging plannen had om juist die volken voor wie zij zich inzette uiteindelijk uit te roeien en te vervangen door een ‘nieuw wortelras’; evenmin beseften ze dat ook zijzelf op gewelddadige wijze uitgeroeid zouden worden als ze zouden vasthouden aan orthodoxe geloofsopvattingen. En het staat ook vast dat velen niet wisten dat ze actief betrokken waren bij dezelfde beweging die er zich voor het (zelf)moordfiasco van Jim Jones in Guyana op beroemde dat hij een van de hunnen was. En u kunt er ook verzekerd van zijn dat veel van deze oprechte maar bedrogen mensen niet wisten dat ze actief deelnamen aan een beweging die Lucifer de status van een godheid verleent en massale planetaire luciferische ‘inwijdingen’ plant voor hen die deze ‘new age’ levend willen binnengaan. Maar ondanks hun naïeve geloof in een beweging die handelt in onwetendheid en wanhoop, waren ze er wel bij betrokken. Vaak worden ze er door hun goede bedoelingen in gezogen en er door uitgekiende vormen van massahypnose en mindcontrol in vastgehouden. De toehoorders van Creme’s lezingen en de deelnemers aan de vele duizenden new-age-activiteiten die ontworpen zijn om deelnemers zo te programmeren dat ze deze nieuwe Christus klakkeloos accepteren, waren onbewust en niets vermoedend slachtoffers van het grootste en best gefinancierde bedrog dat deze wereld ooit gekend heeft.
   Ik ontdekte de new-agebeweging niet pas nadat ik van het Tara Centrum en van Benjamin Creme had gehoord; ik ontdekte Benjamin Creme juist toen ik druk bezig was met een uitgebreid onderzoek naar de ingewikkelde, maar reusachtige new-agebeweging, die vele duizenden organisaties omvat die tot in elke uithoek van onze aardbol als netwerken met elkaar verbonden zijn met de bedoeling een nieuwe wereldorde tot stand te brengen, een orde die God buiten beeld plaatst en Lucifer vergoddelijkt. Ik heb het ook niet over wat ik allemaal tussen de regels door gelezen heb, hoewel dat eigenlijk ook gedaan zou moeten worden. Maar ik heb het over wat de leiders van deze beweging zelf op papier hebben gezet.
   Men moet het gevaar voor zowel gelovige joden als christenen niet onderschatten. Benjamin Creme’s aankondiging van ‘Maitreya de Christus’ is het hoogtepunt van een ruim 100 jaar oude zeer zorgvuldig uitgewerkte planning van mensen die naar dit Watermantijdperk streven. Ze hebben zich van de steun van enkelen van de machtigste en meest invloedrijke figuren ter wereld weten te verzekeren. Maar het blijft een feit dat ze pas succes zullen en kunnen hebben als God klaar is om de profetieën te gaan vervullen. En als God klaar is, bent u het dan ook?
   Dit boek geeft slechts een klein deel van mijn onderzoeksresultaten weer. Wat ik moeilijk volledig over zal kunnen brengen, is het gevoel van toenemende afschuw dat ik ondervond bij het in elkaar passen van deze veelheid aan gegevens. Het lijkt haar hoogtepunt te bereiken in een programma dat zowel de profetische, door de Bijbel genoemde criteria van de antichrist vervult, alsook overeenkomt met het nazisme, tot het gebruik van hakenkruisen toe. De gegevens zijn ronduit angstaanjagend. Maar wat de gelovige goed in zijn achterhoofd moet houden, is de veel grotere macht die de Here ons zo overvloedig gegeven heeft: de late regens, die zelfs overvloediger zullen zijn dan de vroege regens. Jesaja zei het zo toen hij onze laatste dagen zag:

   ‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmei en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen’ (Jes. 35:1-4).

   Het doel van dit boek is nietsvermoedende mensen te informeren over (1) de gebeurtenissen die misschien vlak voor de deur staan en (2) over de personen en organisaties die deze gebeurtenissen manipuleren. Maar wat belangrijker is: het boek gaat over ‘het sterken van de slappe handen en het verstevigen van de knikkende knieën’ met de hulp van God, zodat we ‘waardig bevonden mogen worden’ om stand te houden tegen de dingen die over de aarde moeten komen, wil alles wat er geschreven staat, vervuld worden.