Het beste van het koren - deel 1  (hoofdpagina)

Recensie door Jenno Sijtsma (26 juli 2016)  -  web

   Het is voor een mens een vermoeiende en onmogelijke taak om te leven als christen… Het verlangen om elke dag goed te doen, maar toch telkens weer je hoofd te stoten en te falen - hoe vermoeiend moet dat zijn. Maar op zekere dag komt de evangelieboodschap tot hem met het nieuws dat de Here niet van hem verlangt goed te doen. Dat is werkelijk een heerlijk evangelie. De Here eist niet van u dat u goed doet. Hij verlangt zelfs niet van u dat u de wil hebt om goed te doen. Hij wil tot u komen om in u te leven. Zoals de apostel Paulus het zegt: ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij...’
   Om u de waarheid te zeggen, bij benadering weet ik niet meer wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met een boek van de Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk. De betekenis van deze man, dat is wat wel belangrijk is. Op de een of andere manier fascineert hij niet alleen omdat hij een groot schrijver is met een ongekend persoonlijk geloof; het feit dat hij vanwege dat geloof en zijn zekere overtuiging meer dan twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten, maakt zijn boodschap zo dynamisch. Het is bij voortduur dat ik al lezend denk: wat heeft deze man moeten lijden onder Mao, alleen omdat hij steeds weer de blijde boodschap van Gods bevrijding en liefde bracht in die duistere tijd, waarin vele miljoenen mensen het leven hebben gelaten. Onvoorstelbaar dat hij weigerde zich de mond te laten snoeren en zodoende door zijn vele toespraken - die later op schrift werden gesteld en in meer dan zeventig boeken - tot op vandaag mensen weet te boeien en te overtuigen en ze op te roepen ernst te maken met het evangelie en God toegewijd te leven.


Het beste van het koren

   Uitgeverij Maatkamp heeft het aangedurfd een drietal uitgaven met in totaal 48 grote uittreksels uit die boeken uit het Engels te laten vertalen. Deel 1, dat 460 bladzijden telt, draagt evenals de volgende twee delen de titel: Het beste van het koren. Naast een uitgebreide biografie van Nee informeert deze serie ons over hoe hij het leven van de gemeente en het geestelijk leven zag, lezen we over het gedrag van de christen, de wederkomst van Christus, toewijding, geloof en nog een tiental andere onderwerpen. Steeds is er de ongekende bijbelkennis van Nee en de uitleg van veel bijbelteksten en gedeelten. Het betekent wel dat de lezer door alles heen persoonlijk wordt aangesproken op zijn geloof en wat dat in de praktijk van elke dag betekent. Je moet klein worden voor God, want God heeft nog nooit een trots mens gebruikt, zegt Nee, lees de Bijbel er maar op na. Er is niemand die voor God kiest, maar God zelf kiest de mens opdat die mens God toegewijd gaat leven. Door God zelf is de Heilige Geest in ons hart komen wonen en zijn wij een woonplaats van God geworden.


Een diep doorleefd en aansprekend getuigenis

   Het is, juist in deze tijd waarin we aangevallen worden in en buiten de gemeente door allerlei meningen die veelal haaks staan op de bijbelse boodschap een voorrecht om dit eerste deel bij u te mogen introduceren. Wie wil groeien in het geloof raad ik van harte aan kennis te nemen van wat deze man van God vertelt. God zal een mens nooit dwingen, zo weet hij, maar de belangrijkste eis (!) die God aan de mens stelt, is gehoorzaamheid. Ik zou heel veel willen citeren om u te overtuigen van het belang van dit boek. Ik laat het bij een paar indrukwekkende citaten, waarin Nee het hart van Gods liefde laat lezen:
   ‘Als ik daadwerkelijk Gods slaaf wil worden, moet ik bereid zijn mijzelf aan Hem te geven.’
   ‘Geloof is een actieve houding van het hart en een proces dat Gods feiten omzet in menselijke ervaringen.’
   ‘Alle christenen hebben slechts één baan: God dienen.’
   En tot slot: ‘Echt geloof gelooft alleen het Woord van God.’


Recensie door Aad Kamsteeg (De Nieuwe Koers, juni 2016)

   Wat is het toch met Watchman (To-sheng in het Chinees) Nee (1903-1972)? Deze bijbelleraar was niet beïnvloed door buitenlandse zending in China. In gezaghebbende westerse theologische bibliotheken komen zijn geschriften waarschijnlijk nauwelijks voor. Vanuit reformatorische kring klinken waarschuwingen over quiëtisme, dopers denken, perfectionisme. Niettemin, wereldwijd is deze christen die onder Mao om zijn geloof 24 jaar in de gevangenis zat, zeer velen tot grote zegen geweest. Tot die 'enorme schare' behoor ik ook zelf.
   Watchman Nee, die enkele honderden Kleine-Kudde-gemeenten stichtte, schreef zo'n twintig boeken over bijbelgedeelten en een veelvoud daarvan over allerlei onderwerpen die ons geloof en kerkelijk leven raken. Vele daarvan bevatten de inhoud van zijn toespraken. Logisch dus dat er behoefte ontstond uit al die publicaties excerpten te publiceren. Daaraan is nu gevolg gegeven via twee uit het Engels vertaalde bundels, Het beste van het koren, met de aankondiging dat er nog een derde deel komt.


Romeinenbrief

   Tussen de vijftig aan de orde gestelde onderwerpen zocht ik eerst naar uittreksels uit Nee's in de westerse wereld waarschijnlijk invloedrijkste werk, Het normale christelijke leven, toespraken die hij in 1938/'39 hield tijdens een Europese reis. Het gaat om zijn uitleg van de eerste acht hoofdstukken van Paulus' brief aan de Romeinen. Het geheim van de kracht van juist dit boek ligt m.i. in zijn nadruk op de zeker voor activistische christenen bevrijdende boodschap van het 'ik in Christus en Christus in mij'. Dat is: in Christus niet meer onder het bereik van de straf op de zonde en dankzij Zijn volmaakte leven geheiligd voor God.
   Diezelfde bevrijding kom ik tegen in Nee's uitleg over de brief aan de Efeziërs, Zitten, wandelen, standhouden. Begin je christelijk leven met te rusten en te genieten van het voldongen feit dat Christus jouw overwinning is. Ga pas daarna en vanuit die status aan de slag met de daarbij horende vernieuwing van je denken en doen, wat de Heidelberger Catechismus het 'afsterven van de oude mens' noemt. Die zelfverloochening doet pijn, maar geeft tegelijk diepe vreugde. Als iemand daarvan het levende bewijs is geweest, was het Watchman Nee.


Overgave

   In de delen 1 en 2 van Het beste van het koren vinden we naast een biografie Nee's inzichten over een breed scala aan onderwerpen: God en Zijn eeuwig voornemen,de gemeente, het verbond, de wederkomst, priesterschap, gebed, ziel en geest, gerechtigheid, noem maar op. Overal gelijk maar ja en amen op zeggen, is nooit een goed advies geweest. Kritiek mag. Maar, zoals een reformatorisch theoloog eens schreef: 'Gezakt als gereformeerd theoloog, maar bekroond door Boven.' Dat is het met Watchman Nee: zijn volstrekte overgave aan Christus. En dat heeft God altijd rijk gezegend.